Jarduera-printzipioak

Funtsezko Balioen praktika zuzena ez da toki abstraktuetan gauzatu behar, eszenatoki birtualetan, gure eguneroko inguruneetan baizik. Horregatik da beharrezkoa Gizarteko hainbat eremutarako Jarduerarako Printzipioak zehaztea: batetik, pertsona gisa osatzen ditugun eremu­etarako (Gazteria, Emakumeak, Lan­gabeak, Hirugarren Adina…), eta, bestetik, zeharka baino osatzen ez baditugu ere, geure eraginpean dauden eremuetarako (Unibertsita­tea, Enpresa, Administrazioa, Gizarte-erakundeak…).

Adibide gisa, bi pertsona-kolektibo aztertu ditzakegu, hain justu, gizarte eta ekonomiako joera berri honetara ezinbestean ekarri beharreko pertso­nenak: gazteria eta aktibo dauden pertsonak.

Izan ere, gazteriak eratu behar du etorkizuneko gizartea, lorpen berrien onuraduna izango baita, eta, horre­gatik, gizarteak hauxe eskatu behar dio:

  • Trebakuntza ona edukitzeaz arduratu dadila, eta, ahal badu, modu bikainean treba dadila.
  • Trebakuntzarako aukera-berdin­tasuna exijitu dezala, eta gailentzen direnak errekonozitu ditzala.
  • Oinarrizko ezagutzetan treba-kuntza sakona har dezala. Ez dakigu hemendik 10 urtera zein izango diren ogibideak; oinarrizko ezagutza sendoekin baino ezingo dute behar bezala garatu.
  • Autentikotasuna praktikatzen treba dadila, eta ingurukoak dire­nagatik balioetsi ditzala, ez dauka­tenagatik.
  • Zuzena izan dadila (eta, horre­tarako, ezarritako egoera ez onar­tzera behartuta egongo da), joera-aldaketetan aktiboki parte har dezala, eta arriskuak hartu.

Aktiboan dauden pertsonei, hots, lan bati esker beren beharrak ase ditzaketenei, hauxe eskatu behar die etorkizuneko gizarteak:

  • Profesionalak izateko ardura eta eskuzabaltasuna beren gain har dezatela, nork bere enpleguko eginkizunak betetzeko behar dituen diziplinak mendera ditzala, eta lanik ez dutenekin elkartasuna izan deza­tela; hots, langabeziaren aurkako era guztietako ekintza erradikale­tan modu aktiboan parte har deza­tela.
  • Egoera egonkorrean edo zuzendaritza-lanpostuetan daude­nei, eskatuko zaie arriskua eta arduraren binomioaren alde apustu egin dezatela, eta ez segurtasu­naren eta uniformetasunaren alde.
  • Funtzio Publikoan daudenei, Administrazioaren erreforman lagundu dezatela, hiritarrei kalitate goreneko zerbitzu publikoak eman ahal izateko.

Halaber, etorkizuneko gizarteak joera bat goitik behera aldatu beharko luke: gure herrialdeko ekonomia eta industriari ahulezia handia eragiten dioten zenbait in­teres “bultzatu” ordez, gaitasun tekniko eta etiko handiko pertsona eta taldeak bultzatu beharko lituzke, epe ertain eta luzeko proiektuen ardura hartzeko prest dauden pertsonak, betiere, eko­nomia eta industriaren sarea birsortzeko helburuarekin.